Журмын нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Баримт бичиг
Бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн ашиглалтын хугацааны өртөг тооцох аргачлал, заавар 2023-12-25 А/256
Бүртгэл хөтлөх, мэдээллийг баталгаажуулах журам 2023-12-25 А/249
Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам 2023-12-25 А/253
Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар 2023-12-25 А/255
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2023-12-25 А/250
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр шууд болон харьцуулалтын аргаар худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаар 2024-01-03 02
Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам 2023-12-25 А/252
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт эрхлэх байгууллага, түүний багш, ажилтанд тавигдах шаардлага, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын журам 2023-12-25 А/251
Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам 2023-12-25 А/248
Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллын журам 2023-12-25 А/254