Жишиг баримт бичгийн нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Татах
1 Зөвлөх үйчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг /Хүчингүй болсон/ 2012-09-28 194
2 Харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 /Хүчингүй болсон/ 2021-07-30 124
3 Ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/259
4 Бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/258
5 Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261
6 Харьцуулалтын аргаар үйлчилгээ авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261
7 Гэрээ шууд байгуулах аргаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг-2024 2023-12-25 А/257
8 Ерөнхий гэрээний аргаар бараа, үйлчилгээ худалдан авах тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг-2024 2023-12-25 А/262
9 Үйлчилгээ авах тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/260
10 Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын жишиг барим бичиг-2024 2023-12-25 А/261