2017 оны 12 сарын 15 өдөр
Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам

Нэг. Ерөнхий зүйл